• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Van der Velden Adviesbureau

Calamiteiten voorkomen met optimaal, digitaal rioolbeheer
Van der Velden rioleringsbeheer kan uw rioolstelsel volledig digitaal in beeld brengen en de kwaliteit daarvan door middel van inspecties en quickscans feilloos vaststellen en vastleggen. U krijgt een reëel beeld van de conditie en desgewenst een goed gefundeerd advies voor de aanpak van problemen. Daarnaast krijgt u een beheeradvies dat u een handvat biedt om problemen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor bieden wij u de volgende specialistische diensten aan:Optimaal rioleringsbeheer
De uitgangssituatie in Nederland is goed: liefst 99,8% van alle percelen is aangesloten op het rioleringsstelsel. Dat doet geen enkel ander Europees land ons na. Bovendien gaat van dit afvalwater 100% naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dat draagt zondermeer bij aan de volksgezondheid, want via dit afvalwater worden geen ziektes meer verspreid. Het blijft echter van essentieel belang dat het Nederlands rioolstelsel goed beheerd wordt om de kwaliteit te waarborgen. Door lozingen en veroudering komt de optimale werking van het riool in het geding. Vuil zet zich af in de leidingen en verstoppingen dreigen. Een slecht beheerd riool kan tot risico’s voor de volksgezondheid en het milieu leiden of tot enorme gevolgschade als riolen instorten of als zand gaat inspoelen. Er zijn helaas al talloze voorbeelden van gevolgschade aan leidingen, bovengrondse infrastructuur en van gevaar voor personen in de omgeving. Dat wilt u niet en dat hoeft ook niet.

Van der Velden Rioleringsadvies
Hoewel inspectietechnieken erg tot de verbeelding spreken is het eerst belangrijk vast te stellen of een riool geïnspecteerd moet worden en waar.

Hiervoor worden de navolgende stappen doorlopen:
1. Inventariseren, controleren rioolbasisgegevens;
2. Opstellen rioolonderhoudsplan;
3. Opstellen rioolinspectieplan.

Een inspectierapport is niet meer of minder dan een classificatie van de toestandsaspecten. Het vervolg in de vorm van beoordeling en vervolgens eventuele maatregelen is zeker zo belangrijk. Zo wordt invulling gegeven aan de rioleringsbeheercyclus. Hiervoor worden de navolgende stappen doorlopen:
4. Beoordeling toestandsaspecten NEN 3398;
5. Opstellen maatregelenplan;
6. Opstellen meerjaren begroting.

Behalve voor beheersgerichte ondersteuning is Van der Velden Rioleringsbeheer ook een partner voor projectmatige ondersteuning. Voor een gemeente kan dit tijdelijk wenselijk zijn in verband met de beschikbare menskracht bij de afdeling die zich bezighoudt met rioleringsbeheer. Voor vastgoedbeheerders, gezondheidszorg of bedrijven is het belangrijk te weten dat een rioleringsbedrijf meedenkt en als partner wil functioneren in plaats van op commando een kunstje uitvoeren.Hiervoor worden de navolgende stappen doorlopen:
7. Advisering dimensioneren riolering;
8. Opstellen bestek rioolvervanging of renovatie;
9. Projectbegeleiding bij rioleringswerken.

Het moment waarop Van der Velden Rioleringsbeheer instapt met rioleringsbeheer is bij voorkeur vanaf de 1e tekening of oplevering van de riolering. Om een verwaarloosde onderhoudsperiode aan te pakken en alle mogelijke problematiek van een rioolstelsel beheersbaar te krijgen zien wij als de perfecte uitdaging.De voordelen
Het inschakelen van de adviseurs van Van der Velden rioleringsbeheer voorkomt:

  • problemen met de continuïteit van uw bedrijfsvoering;
  • milieuschade en gevolgschade;
  • onverwachte saneringskosten;
  • sancties van bevoegd gezag;
  • negatieve publiciteit door milieuschade.