Privacy Statement

Bij Van der Velden delen wij graag onze kennis en dus ook onze kennis over privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens. Daarom vinden wij het belangrijk om u in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens wij verwerken en hoe en waarom wij dat doen. Van der Velden Concerndiensten B.V. (hierna ‘Van der Velden’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) geldig vanaf 25 mei 2018 en de UAVG geldig vanaf 1 januari 2020.

Angle right Angle down

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening
Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.

Nakomen wettelijke verplichtingen

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor geldende regelgeving, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Marketing- en business development doeleinden

Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Nieuwsbrief

Voor het informeren van klanten en marktpartijen over onze producten en diensten versturen wij periodiek nieuwsbrieven. Indien u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, wordt uw toestemming gevraagd voor het ontvangen van onze nieuwsbrief per e-mail en het gebruik en de opslag van uw persoonsgegevens door Van der Velden voor dit doel. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een email te sturen naar privacy@vandervelden.com.

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:
• Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, contactgegevens zoals (post)adres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres.
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.
• Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens.
• Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vandervelden.com, dan verwijderen wij deze informatie.

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een verstrekte opdracht die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

Zo kunnen persoonsgegevens worden verzameld door:

 • Een bezoek aan de websites van Van der Velden en/of van haar werkmaatschappijen en/of door persoonsgegevens in te vullen of achter te laten op één van onze websites.
 • Persoonsgegevens in te vullen bij of achter te laten op één van onze vestigingen of medewerkers of bij aanmelding voor gebruik van onze dienstverlening.
 • Uw relatie met ons in het kader van onze bedrijfsvoering. Hierbij kan worden gedacht aan:
  o aanmelding voor evenementen en activiteiten (schriftelijk of via één van onze websites)
  o toestemming (d.m.v. een zogenaamde ‘opt-in’) voor marketing- of recruitment-activiteiten of voor opname in ons klantenbestand
  o overeenkomsten in het kader van onze bedrijfsvoering of andere zakelijke activiteiten wegens uw relatie met Van der Velden als klant, leverancier, dienstverlener of medewerker, zoals (project)overeenkomsten, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, abonnementen of licenties.

Van der Velden is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie. Daarnaast kunnen gegevens over het gebruik van onze online diensten aan uw gebruikersaccount op de betreffende social-media worden gekoppeld.

Gebruik en verbetering van onze website

Op onze website kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Ook kunt u zich registreren als gebruiker, u kunt dan uw nieuwsbriefvoorkeuren en uw eventuele deelname aan onze events beheren. Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

Deelname aan onze events

Bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u een deelnamebewijs toe te kunnen sturen.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kunnen wij u na een bezoek aan een van onze events een uitnodiging sturen om het betreffende event te beoordelen.

Toegangscontrole en beveiliging

Van der Velden maakt gebruik van cameratoezicht op haar vestigingen, voor zover noodzakelijk om haar eigendommen te beveiligen en haar medewerkers te beschermen bij calamiteiten. Deze beelden worden tijdelijk opgeslagen.

Sollicitaties en recruitment

Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Betreft de gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier, op www.daspaswerk.nl en in (telefoon)gesprekken. Wij verzamelen onder andere de volledige naam, geslacht, NAW gegevens, telefoonnummers, E-mailadres, geboortedatum, motivatiebrief, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant en correspondentie (in de breedste zin des woords) Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 6 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

Werknemers

Van der Velden verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het Handboek HR.

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Vanwege een wettelijke verplichting.
 • Met uw toestemming.
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten het Van der Velden concern of daaraan gelieerde bedrijven, behalve in één van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van onze dienstverlening.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners, zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het ERP-systeem.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Voorbeelden zijn de uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN, Algemene wet inzake rijksbelastingen of Wet op de identificatieplicht.

Van der Velden maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Van der Velden, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat wel gebeurt, treffen we passende maatregelen, zoals contractuele afspraken om te waarborgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Van der Velden gebruikt functionele en niet-functionele cookies (analytische, tracking en advertentiecookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Van der Velden verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Velden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt;
 • vanaf welke pagina u op de website bent gekomen.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die geplaatst worden om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen/aanbevelingen doen.

Advertentiecookies

Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t...

Van der Velden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Velden) tussen zit.

Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via privacy@vandervelden.com.

Indien een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, waarbij persoonsgegevens mogelijk in handen kunnen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, wordt gesproken van een datalek. Van der Velden heeft een procedure meldplicht datalekken waarin is vastgelegd, hoe precies wordt omgegaan in geval van een (mogelijk) datalek en welke informatie dient te worden verstrekt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierin is ook vastgelegd dat de gedupeerde huurders geïnformeerd zullen worden.

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen vier weken, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Van der Velden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Van der Velden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: privacy@vandervelden.com of via Van der Velden Concerndiensten BV, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 103, 5280 AC BOXTEL.

Als wij de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze privacyverklaring gemaakt zijn.

Van der Velden B.V. houdt deze verklaring graag accuraat en up to date en kan dus wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2021