Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Velden Groep B.V.

1. Algemene bepalingen en definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met Van der Velden Groep B.V. of een aan haar gelieerde onderneming een overeenkomst is aangegaan.

Opdrachtnemer: Van der Velden Groep B.V. of een aan haar gelieerde onderneming, hierna mede te noemen: “Van der Velden”

Partij[en]: partij[en] bij de te sluiten overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

3. Indien op de aanbieding, opdrachten of overeenkomsten naar deze algemene voorwaarden andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren deze algemene voorwaarden te allen tijde boven de andere voorwaarden.

4. Wanneer deze voorwaarden eenmaal zijn deel gaan maken van een tussen opdrachtgever en Van der Velden gesloten overeenkomst, zul en zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.

5. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

6. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij en/of derden gehanteerde algemene voorwaarden niet.

7. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.


2. Totstandkomen van de overeenkomst

1. Alle offertes van Van der Velden zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvend aanbod van Van der Velden wordt aanvaard, heeft Van der Velden het recht het aanbod binnen twee [2] werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De aanbiedingen en verrichtingen van Van der Velden zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de door de opdrachtgever aan Van der Velden verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Van der Velden is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtgever aan Van der Velden een opdrachtbevestiging is gestuurd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.


3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

2. Eventuele heffingen van overheidswege alsmede kosten die Opdrachtnemer maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolgde van enige wettelijke verplichting, worden  afzonderlijk in rekening gebracht.

3. De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Van der Velden het recht de prijzen hierover aan te passen of betreffende overeenkomst per direct op te zeggen.

5. Offertes van Van der Velden zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot maximaal veertien [14] dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.


4. Meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt te allen tijde plaats als gevolg van:

- wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;

- afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

- afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

2. In geval dat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden heeft geoffreerd en de Opdrachtgever de verstrekte opdracht op basis van de offerte van Opdrachtnemer beëindigt voordat alle geoffreerde werkzaamheden zijn voltooit, zal Opdrachtnemer het verschil tussen de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden en de de geoffreerde werkzaamheden niet facturen. Wel zal Opdrachtgever Opdrachtnemer voor verliescompensatie een bedrag van 10% over het voornoemde verschil vergoeden.

3. Alle meerwerk welke niet zijn geoffreerd doch wel op verzoek van Opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden te allen tijde gefactureerd. Gefactureerd meerwerk zal minner verrekend kunnen worden met het verliescompensatie als bedoeld in lid 2 hiervoor.

4. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zul en schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van opdrachtnemer en van opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

5. Indien de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden. Dit laat in geval van minder werk onverlet het recht van Opdrachtnemer op verliescompensatie.

6. Indien de werkzaamheden van Opdrachtnemer geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij het aanschaffen van bouwstoffen en verwerken daarvan, hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.

8. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk berekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van de bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

9. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.


5. Levering en levertijd

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en door Opdrachtnemer aanvaard.

2. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop Opdrachtnemer beschikking krijgt over alle noodzakelijke documenten in de breedste zin van het woord, gegevens, vergunningen e.d. Indien er sprake is van een vooruitbetaling door Opdrachtgever, zal de levertermijn eerst aanvangen na ontvangst van de vooruitbetaling op de bankrekening van Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de overeengekomen leveringstermijn indien door onvoorziene omstandigheden waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, overmacht, door omstandigheden die redelijkerwijze voor rekening van opdrachtgever dienen te komen, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, waardoor niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen leveringstermijn wordt opgeleverd.


6. Opneming en goedkeuring

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Opdrachtnemer voltooid zal zijn - de opleverdatum -, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht [8] dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen acht [8] dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Opdrachtnemer is verzonden. In geval het werk niet wordt goedgekeurd, zal Opdrachtgever gemotiveerd aangeven waarom het werk niet is goedgekeurd en Opdrachtnemer een redelijke termijn gunnen om het werk alsnog op te leveren.

3. Wordt niet binnen acht dagen een schriftelijke mededeling gedaan dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de oplevering te zijn goedgekeurd.

4. Ongeacht het hiervoor benoemde, wordt het werk te allen tijde geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

5. Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring kunnen zijn, tenzij een eventuele ingebruikneming in de weg staat. 6. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

7. Van dit artikel kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.


7. Oplevering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd dan wel er geen schriftelijke mededeling is gedaan zoals is bepaald in artikel 6 hiervoor.

2. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.


8. Overmacht

1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer [doch niet uitsluitend] begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie in de toelevering, onbevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan, storingen in productieprocessen zowel van Opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers en maatregelen vanuit de overheid waardoor werkzaamheden moeten worden onderbroken of in geval van pandemieën, gelden als overmacht en geven Opdrachtnemer het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. In geval van tijdelijke overmacht heeft Opdrachtnemer het recht naar keuze of de levering gedurende die tijd op te schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

3. De uitgevoerde werkzaamheden zullen te allen tijde wel gefactureerd kunnen worden.


9. Garantie

1. Opdrachtnemer garandeert gedurende zes [6] maanden na oplevering de goede werking van de door haar aangelegde installaties voor zover het niet functioneren een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering alsmede voor zover Opdrachtnemer het ontwerp zelf heeft gemaakt. Tekortkomingen in het functioneren welke het gevolg zijn van langzaam intredende omstandigheden zullen nimmer onder de garantie kunnen vallen.

2. Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt Opdrachtnemer zich om deze werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. De klachten te dezer zaken worden een [1] maand na oplevering niet meer in behandeling genomen. In uitzondering hierop geldt dat klachten met betrekking tot reiniging van afscheiders reeds een week na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.

3. Op producten die Opdrachtnemer heeft verkregen van derden en welke niet door Opdrachtgever voor zijn risico en rekening zijn besteld c.q. geleverd, zal de garantie nimmer verder strekken dan de garantie die Opdrachtnemer kan ontlenen aan de levering van de producten.

4. Op producten die door opdrachtgever zelf worden aangeleverd wordt door Opdrachtgever nimmer garantie verleend. Daarenboven geldt dat door Opdrachtnemer geleverde materiaal dat is voorgeschreven door Opdrachtgever dan wel een derde, geen garantie zal worden verleend.

5. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien Opdrachtgever in verzuim is jegens Opdrachtnemer.


10. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld, volledig en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te heffen.

2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid van Van der Velden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te al en tijde uitgesloten.

3. Onder directe schade wordt limitatief begrepen:

- Materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;

- De met de directe schade samenhangende onderzoekskosten en kosten ter beperking van de

schade voor zover Opdrachtgever conveniërend aantoont dat deze kosten ook daadwerkelijk

geleid hebben tot beperking van de schade.

Alle overige kosten worden onder geen beding als directe kosten vergoed.

4. Naast de beperking tot directe kosten, geldt dat de aansprakelijkheid nimmer hoger kan zijn en derhalve beperkt is tot hetgeen de verzekeraar onder de geldende dekking zou vergoeden, vermeerderd met het eigen risico.11. Intellectuele eigendom

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, [proef]model en, programmatuur, enz.

2. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer, en mag door Opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

3. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst en dan al een nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.


12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang Opdrachtnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom als ook de kosten, juridische kosten inbegrepen, en andere schade vanOpdrachtnemer welke samenhangen met het terugverkrijgen van de eigendommen van Opdrachtnemer terstond opeisbaar.

2. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat Opdrachtnemer zijn eigendom[men] kan terugverkrijgen.

3. Indien de Opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning daartoe weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is hij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per dag dat hij hiermee in verzuim blijft.


13. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig [30] dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.

2. Na het verstrijken van dertig [30] dagen na factuurdatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist. De Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij van rechtswege in gebreke is, een maandelijkse rente van 1% verschuldigd dan wel de wettelijke rente – welke op het moment van vaststelling hoger is – over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke incassokosten als ook gerechtelijke kosten, daaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot griffiekosten, deurwaarderskosten de kosten voor rechtsbijstand in de breedste zin van het woord. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor een Opdrachtgever die vanuit een bedrijf Opdrachtgever heeft gecontracteerd ten minste 15% van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag. Voor Opdrachtgevers die Opdrachtnemer als particulier heeft gecontracteerd, geldt de Wet Incassokosten

4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd of dat Opdrachtgever zijn onderneming om welke reden dan ook staakt.

6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn alle Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het factuurbedrag.

7. Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende eigendommen van Opdrachtgever en zal het eerst dan over gaan op het vrijgeven dan deze eigendommen op het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft


14. Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van zijn prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever niet met het verlangde voorschot of zekerheidsstelling instemt en dientengevolge uitvoering hieraan geeft, vervalt de op Opdrachtnemer rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door opdrachtgever.


15. Beëindiging van de overeenkomst

1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen. Opdrachtgever doet dan ook expliciet afstand van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 7:408 BW

3. In de navolgende gevallen is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te beëindigen:

- Opdrachtgever komt in staat van faillissement te verkeren;

- Opdrachtgever vraagt [voorlopige] surseance van betaling aan;

- Opdrachtgever [onderdelen van] zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of

gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;

- ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

- Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Het voorgaande laat het recht op volledige schadevergoeding als ook de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.

4. Opdrachtnemer is, daar waar deze bevoegdheid aan Opdrachtgever niet toekomt, gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van Opdrachtnemer te verrekenen met vorderingen die Opdrachtgever heeft op Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst.


16. Milieu

1. Opdrachtnemer zal bij zijn diensten ter zake de afvalverwijdering een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieuhygiënische aspecten. Opdrachtnemer zal een afvalstoffenadministratie voeren.

2. Opdrachtnemer zal handelen conform de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten zoals vanuit de gemeente, provincie, rijksoverheid dan wel andere van overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld.

3. De opdrachtgever verplicht zich tot volledige informatieverstrekking omtrent de samenstelling van door ons in te nemen afval. Alle kosten en schaden welke voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van deze verplichting, komen ten laste van de opdrachtgever.

4. Opdrachtgever zal – zonder toestemming van Opdrachtnemer – geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien opdrachtgever zonder toestemming van Opdrachtnemer meer/ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgelegd, dan komen de kosten welke Opdrachtnemer hierdoor dient te maken, geheel voor rekening van de opdrachtgever en is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade welke geleden wordt door Opdrachtnemer of derden.

17. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst als ook aanbiedingen zijn het Nederlands recht.

2. Geschillen tussen Partijen naar aanleiding van een door Van der Velden gedane aanbieding, een door Partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zul en worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in 's- Hertogenbosch.

3. Wijzigingen in de overeenkomst of opdracht zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:

1. De overeenkomst;

2. De bijlagen;

3. De algemene voorwaarden;

4. UAV.

5. Indien een of meerdere bepalingen uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden nietig blijkt dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zullen partijen in de geest van de nietige dan wel vernietigde bepaling met elkaar werken en samen zich inspannen de bewuste bepaling aan te passen.

6. Deze algemene voorwaarden zullen gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. De aldaar gedeponeerde Algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven welke andere versie dan ook.