Klimaatactie

CO₂-prestatieladder

Het duurzaamheidsbeleid richt zich op drie thema’s, namelijk: duurzame inzetbaarheid, klimaatactie en duurzame dienstverlening. Het thema klimaatactie is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. Van der Velden zet in op klimaatactie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo pakken wij onze verantwoordelijkheid om de impact op het klimaat zo klein mogelijk te maken. Dat is nodig om de planeet voor de vierde en volgende generaties te behouden. Dat maakt Van der Velden toekomstbestendig met oog voor continuïteit. Met onze strategie richten wij op drie ambities. Met oog op onderstaande doelstellingen heeft Van der Velden het ambitieniveau van een koploper.

  • Het vastgoed van Van der Velden is klimaatneutraal in 2030.
  • Van der Velden zet in op slimme en schone logistiek.
  • Van der Velden is de circulaire partner in de keten.

Gaat verder in klimaatactie.

Angle right Angle down

Van der Velden is een familiebedrijf met veel kapitaal in bezit. Zo zijn bijna alle bedrijfsgebouwen in eigen beheer en hebben we twee waterzuivering installaties. Dit wordt toegerekend tot het vastgoed. De ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn met ons eigen vastgoed. De focus ligt hier specifiek op scope 1 & 2 van het GHG protocol. Dat richt zich op het energie, gas en water gebruik van de eigen organisatie. Klimaatneutraal vastgoed bereiken we door gebouwen te verduurzamen, te innoveren in de waterzuivering installaties en circulair watermanagement te ontwikkelen.

Van der Velden is een dienstverlener met veel logistieke bewegingen. Zo hebben we een wagenpark van meer dan 400 voertuigen. De focus ligt hier specifiek op scope 1 van het GHG protocol. In voorbereiding naar de zero-emissie zones investeren we in elektrificatie van het wagenpark. Voor onze zwaardere reinigingsvoertuigen is zero-emissie nog een grote uitdaging en richten wij ons in eerste instantie op HVO100 met een besparing van 90% CO₂ ten opzichte van gangbare diesel. We volgen de ontwikkelingen en innovatie op zero-emissie op de voet. Ten slotte blijven we verbeteren op energiebesparende maatregelen.

Circulaire economie is voor Van der Velden een belangrijk thema. Ook staat dit thema bij klanten, leveranciers en de overheid hoog op de agenda. Circulaire economie is echter iets wat je niet alleen kan doen als organisatie. Daardoor zet Van der Velden zich neer als circulaire partner in de keten. De focus ligt hier specifiek op scope 3 van het GHG protocol. Dat bereiken we door de afvalstromen circulair te maken. Door CO₂-reductie in de keten te realiseren met behulp van de ketenanalysen. En door circulair inkopen als randvoorwaarde mee te nemen in het inkoopbeleid.

Het doel van de CO₂-prestatieladder is om bedrijven te stimuleren inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot van haar eigen activiteiten en keten. Daarnaast om samen met collega’s, ketenpartners, kennisinstellingen te zoeken naar mogelijkheden om CO₂ te reduceren en daar actief mee aan de slag te gaan. En ten slotte om voortgang en opgedane kennis transparant te delen.

Van der Velden heeft zich ten doel gesteld om de CO₂-uitstoot voor scope 1 en 2 op basis van aantal fte te reduceren met 9% voor 2025 ten opzichte van 2022. De doelstelling om de CO₂-emissies in de keten (scope 3) te reduceren is 10% voor 2025 en met 40% voor 2030 ten opzichte van 2022.

SKAO

Certificaat CO₂-prestatieladder

Deelname Initiatieven

De CO₂-Prestatieladder stimuleert bedrijven optimaal gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen. Deelname aan lopende initiatieven biedt kansen voor het verkrijgen van goed bruikbare, kennis welke toepasbaar is voor verdere reductie van de belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf. Van der Velden is betrokken bij de volgende initiatieven;

Circles background image
Rioned

Rioned

Stichting RIONED is de koepelorganisatie in Nederland voor de goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. Dit noemen we stedelijk waterbeheer. Wij verbinden stad, water en mens. Klimaatverandering, energietransitie en integraal beheer van de openbare ruimte vragen om innovaties en nieuwe kennis. Stichting RIONED onderzoekt nieuwe technieken en de doelmatigheid van maatregelen. Zo leveren we kennis voor een praktische invulling van assetmanagement, samen met de stedelijk waterbeheerders en onze kennispartners zoals STOWA, CROW en universiteiten.

Rioned
Circles background image
Stichting positieve impact

Stichting positieve impact

Onze naam is veranderd in stichting Positieve Impact. Inmiddels kun je niet meer om ons heen als je op zoek bent naar inspiratie en motivatie omtrent het verduurzamen van je organisatie. Drie keer per jaar organiseren we grootste en meest toonaangevende events over duurzaamheid van Nederland.

Stichting positieve impact
Circles background image
Logistiek 010

Logistiek 010

Een gezonde, aantrekkelijke en schone stad. Dat is waar we in Rotterdam van dromen en aan werken. Daarom gaan we voor slimme en schone stadslogistiek. Logistiek 010 is een initiatief van de gemeente Rotterdam dat in 2014 is opgericht. Inmiddels bestaat de community uit bijna 3000 bedrijven die goederen vervoeren of laten vervoeren, overheden, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.

Logistiek 010
Circles background image
Green deal

Green deal

ʼs-Hertogenbosch gaat voor een leefbare gemeente waarin alle vervoer slim, schoon en veilig is: We werken aan een bereikbare stad waar het ook prettig leven, wonen en werken is.

Schone en slimme stadslogistiek is een belangrijk thema in de gemeente. We werken actief samen met verschillende stakeholders. Met onze schone en slimme stadslogistiek lopen we voorop in Nederland.

Green deal
Circles background image
TVVL

TVVL

TVVL is jouw kennisplatform én de grootste vereniging van professionals in de installatietechniek. Wij denken na over oplossingen voor de technische uitdagingen van nu en de toekomst. Voor mensen. Voor techniek. Voor innovatie.

De expertgroep Sanitaire Technieken heeft een (inter)nationale leiderschapsrol op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling over sanitaire technieken. Ze zijn betrokken bij innovatie, onderzoek, het actualiseren van wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen.

TVVL
Circles background image
NSTT

NSTT

De NSTT is dé sectorvereniging van meer dan 200 bedrijven, (overheids)instanties en personen die te maken hebben met sleufloze technieken. Zij brengen op deze site hun kennis en kunde samen, zodat u hier terecht kan met al uw vragen over het boren, persen, relinen, renoveren en repareren van kabels en leidingen. Door het aanbrengen van een nieuwe leiding of liner in een bestaande leiding wordt een defect opgelost en wordt de levensduur van de bestaande leiding verlengd.

NSTT
Neem contact op met één van onze adviseurs

Wilt u weten wat Van der Velden voor uw organisatie kan betekenen? We nemen graag de tijd om u te beter te leren kennen.