Vloeistofdichtheid beproeven & keuren.
Dienst

Vloeistofdichtheid beproeven & keuren.

Voorkom schadelijke uitstoot door de vloeistofdichtheid van uw installatie te testen en keuren. Van der Velden heeft de experts klaarstaan om u daarbij te helpen.

Van der Velden gaat verder

De vloeistofdichtheid van voorzieningen beproeven en keuren is geen overbodige luxe. Door lekken kunnen schadelijke stoffen in de bodem terecht komen. Een vloeistofdichte voorziening is daarom een belangrijke voorwaarde voor een schoon milieu.

De Wet Milieubeheer schrijft voor dat, op plaatsen waar bedrijfsmatige activiteiten met bodemrisico plaatsvinden, preventieve maatregelen genomen moeten worden. Het aanleggen en verzorgen van een zogeheten vloeistofdichte vloer- en riolering beschermt de bodem tegen schadelijke stoffen. In de wet is ook bepaald dat deze voorzieningen gekeurd moeten worden.

Bovendien staat in het Bouwbesluit 2012, dat riolering voor (huishoudelijk) afvalwater voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouwwerken lucht- en waterdicht moet zijn. 

Daarom raden wij aan om voorzieningen of rioleringen te beproeven en keuren op vloeistofdichtheid. Zo krijgt u inzicht in mogelijke (milieu)risico’s. 

Neem contact op

Gaat verder in risicobeheer

Angle right Angle down

Binnen het begrip ‘vloeistofdichte voorziening’ is er onderscheid tussen de verhardingen van het onderliggende afvoerstelsel. Samengevat bedoelt men met een vloeistofdichte voorziening het geheel van vloeistofdichte verharding en alle bijbehorende afvoerpunten (ontvangst- en lozingspunten) tot en met het uitstroompunt van de afvalwaterstroom (effluent).

 • Vloeistofdichte betonverharding van tankplateaus inclusief kant- en keerranden van pompzuilen met bijbehorende coating en kitafdichtingen;
 • Vloeistofdichte elementenverharding van tankplateaus inclusief kant- en keerranden van pompzuilen met bijbehorende coating en kitafdichtingen;
 • Vloeistofdichte verharding van wasplaatsen voor voertuigen en machines inclusief kant- en keerranden, en wanden met bijbehorende coating en kitafdichtingen;
 • Vloeistofdichte verharding van slib en natte vuilopslag inclusief kant- en keerranden, en wanden met bijbehorende coating en kitafdichtingen;
 • Vloeistofdichte verharding van garage, opslag en bedrijfsterreinen met bijbehorende elementen en vloeistofdichte afwerking.

Het vloeistofdichte afvoerstelsel kan samengesteld zijn uit de volgende objecten:

 • Ontvangst- en lozingspunten (terreinkolken, vloerputten, lijngoten, etc.)
 • Afvoerleidingdelen inclusief verbindingen die het afvoertracé vormen tussen de ontvangst- en lozingspunten, en het eerste verzamel- en ontvangstpunt. Het verzamel- en ontvangstpunt kan een vuilafscheider in de vorm van een olie-, water- en benzineafscheider (OBAS) zijn
 • Olie-, water- en benzineafscheider al dan niet voorzien van een geïntegreerde slibafscheider. Is de slibafscheider niet in de OBAS geïntegreerd, dan is meestal een separate slibafscheider in de afvalwaterstroom voor de OBAS geïnstalleerd

Van der Velden kan uw complete voorziening onderwerpen aan een beproeving om zo een VVV (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) te behalen. Het keuren van de vloeistofdichtheid kan op twee manieren: visueel of met een luchtlektest. Onderdelen van het afvoerstelsel vullen wij af met water en na een stabilisatieperiode controleren we het stelsel op lekverlies.

Per 1 oktober 2008 is het beheer van de richtlijnen voor het beproeven en keuren van de vloeistofdichtheid bij de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) ondergebracht. Onder toezicht van een inspecteur van een geaccrediteerd bureau wordt de voorziening door Van der Velden beproefd (en eventuele tekortkomingen hersteld). Daarna geeft het geaccrediteerde bureau een verklaring af als het resultaat van de inspectie volgens de AS SIKB 6700 richtlijn ‘Inspectie bodembeschermende voorzieningen' is dat de voorziening vloeistofdicht is.

Deze inspecteur is niet verbonden aan Van der Velden  en kan door de opdrachtgever of Van der Velden worden ingehuurd bij een erkend, onafhankelijk en hiertoe geaccrediteerd inspectiebureau.

Alle voordelen van vloeistofdichtheid proeven en keuren op een rij:

 • Inzicht in de milieurisico’s van uw voorzieningen;
 • Voorkomt onverwachte saneringskosten;
 • Voorkomt sancties van bevoegd gezag;
 • Komt de bedrijfscontinuïteit ten goede;
 • Geeft een milieubewuster en duurzamere bedrijfsvoering;
 • Geen kans op negatieve publiciteit door milieuschade.

Het beproeven en keuren van de vloeistofdichtheid van een voorziening bestaat uit diverse stappen:

1. Vloeistofdichte verharding
a. Verharding
De te beoordelen vloeistofdichte verharding moet voor aanvang van de beoordeling schoon te zijn. Tijdens de beoordeling (visueel en met behulp van een luchtlektest) wordt de verharding inclusief de in de verharding aangebrachte doorvoeren gecontroleerd op beschadiging, scheurvorming, onthechting van kitranden en naden, opbouw van de verharding, etc.  

b. Visueel
De visuele beoordeling wordt door de inspecteur ter plekke verricht op basis van waarneming. Hierbij beoordeelt diegene het ontwerp en de opbouw van de voorziening. Aandachtspunten zijn: beschadiging, onthechting van afdichtingen en scheurvorming.

c. Luchtlektest
Een luchtlektest gebruikt Van der Velden voor het beoordelen van grote oppervlakken en als vervolgonderzoek. Voor aanvang van een luchtlektest maken we de verharding op meerdere locaties toegankelijk door een kleine sparing te creëren bij een doorvoer of kitvoeg. Door deze sparing persen we lucht met een speciale adapter, zodat onder de te beoordelen verharding een gecontroleerde overdruk ontstaat. Door een aantal meetpunten binnen het te beoordelen vlak te plaatsen, controleren we het drukverloop onder de verharding. Na het opbouwen van de gecontroleerde overdruk, voorzien we deze verharding van een schuimoplossing. Bij een lekkage verschijnen op de verharding luchtbellen in de schuimoplossing.

2. Afvoerstelsel
a. Ontvangst- en lozingspunten
De ontvangst- en lozingspunten moeten voor aanvang van de beoordeling schoon te zijn. Het ontvangst- en lozingspunt dicht Van der Velden Rioleringsbeheer tijdelijk met een afsluiter. Aansluitend vullen we het ontvangst- en lozingspunt af met vloeistof. Na een stabilisatieperiode zullen we gedurende de betreffende periode controleren op lekverlies.

b. Afvoerleidingdelen
De leidingdelen van het afvoerstelsel dienen voor aanvang van de beoordeling gereinigd te zijn. Afhankelijk van de grootte van het afvoerstelsel en het aantal controle- en inspectieputten beoordelen we het afvoerstelsel als één geheel of in delen. De te beoordelen delen van het afvoerstelsel sluiten we ter plekke af van de aansluitpunten en de openingen. Vervolgens vullen we de delen af met vloeistof. Na een stabilisatieperiode creëren we overdruk binnen het te beoordelen deel van het afvoerstelsel. Daarna controleert Van der Velden op lekverlies.

c. Slibafscheider en OBAS
De slibafscheider en de OBAS moet voor aanvang van de beoordeling geledigd en gereinigd te zijn. Daarna zullen beide worden geïnspecteerd op gebreken. Na de visuele inspectie zetten we alle aansluitpunten tijdelijk dicht. Vervolgens vullen we deze objecten af met vloeistof. Na een stabilisatieperiode controleren we op lekverlies.

d. Controle- en inspectieputten
De controle- en inspectieputten moeten voor aanvang van de beoordeling gereinigd te zijn. Dan inspecteren we deze op gebreken. Na de visuele inspectie zetten we alle aansluitpunten binnen de controle- en inspectieputten tijdelijk dicht. Vervolgens vullen we deze objecten af met vloeistof. Daarna controleren we op lekverlies.

3. Rapportage
De bevindingen van de beoordeling leggen we vast en dienen als basis voor het rapport. Deze rapportage, inclusief aanbevelingen, sturen we u als opdrachtgever toe.

4. Keuring
Nadat Van der Velden de voorziening beproefd heeft en eventuele tekortkomingen hersteld, wordt alles gekeurd om zo de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te verkrijgen. Deze keuring wordt uitgevoerd door een deskundig inspecteur die voldoet aan de eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid zoals omschreven in Kiwa/PBV-rapport WF 98-01/02 ‘Deskundigheidseisen Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen’. Het onafhankelijkheidscriterium houdt in dat deze inspecteur niet werkzaam bij of verbonden mag zijn aan Van der Velden. Wij huren de inspecteur in bij een erkend, onafhankelijk en geaccrediteerd inspectiebureau. De keuring, melding bij de bevoegde instantie, rapportage en het verzorgen van de PBV/VVV-verklaring ‘Vloeistofdichte Voorziening’ is meegenomen in de gestelde prijs. De noodzakelijke periodieke bedrijfsinterne controles en rapportages vallen buiten deze prijs.

Iedere situatie is anders. Daarom bespreken wij graag uw wensen persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Liever eerst een indicatieve begroting? Ook dat bespreken we graag met u.

Met 17 vestigingen is er altijd een vestiging bij u in de buurt.

Ga naar Vestigingen voor de contactgegevens van de dichtstbijzijnde vestiging.

Angle right
Angle right
Circles background image Altijd in uw regio
Altijd in uw regio

Van der Velden specialisten zijn werkzaam door heel Nederland. U kunt dus gegarandeerd bij ons terecht. Onze specialisten helpen u graag!

Vind de vestiging in uw regio