• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Transportriool reinigen en inspecteren met 'benedenstroomse' opstelling

De gemeente Rheden heeft bij Van der Velden Arnhem de vraag neer gelegd om de centrale afvoer van drie naast elkaar gelegen rioleringsbuizen van Ø1200mm te reinigen en te inspecteren.

De gemeente Rheden heeft bij Van der Velden Arnhem de vraag neer gelegd om de centrale afvoer van drie naast elkaar gelegen rioleringsbuizen van Ø1200mm te reinigen en te inspecteren. Het betreft het zogenaamde transportriool waarbij het afvalwater van een groot deel van de plaats Velp naar een hoofdgemaal wordt getransporteerd. Bij een gemiddeld aanbod wordt alleen de leiding in het midden gebruikt voor afvoer, op de momenten van neerslag worden ook de twee naastgelegen rioleringen gevuld. Van dit gedeelte van het traject had de opdrachtgever nog geen complete inspectiegegevens, dit had mede te maken met de ligging en bereikbaarheid van dit deel van het stelsel.

Om een riool van dergelijke omvang te kunnen reinigen en inspecteren moet de reinigingswagen bij voorkeur “benedenstrooms” opgesteld worden. Het vuil moet namelijk met de stroomrichting mee naar de zuigslang worden getransporteerd.

Door de opdrachtgever waren de drie afzonderlijke putten gelokaliseerd en deze bleken in een met bomen en struiken begroeid gebied te liggen, eigendom van Geldersch landschap. Zorgvuldig werd de jonge aanplant verwijderd (zodat deze na de werkzaamheden terug geplaatst kunnen worden) en werd de overige bereikbaarheid georganiseerd. Om de locatie vanwaar gewerkt moest worden te kunnen bereiken moesten we met de reinigingswagen en de TV inspectiebus over een krap bewonershofje vol geparkeerde auto’s. Hier werd gedurende de werkzaamheden een tijdelijk verkeersverbod geplaatst, iets waarover de aanwonenden uiteraard op voorhand over geïnformeerd waren door de opdrachtgever.

De aanrijroute liep over in een speeltuin, hekwerk werd verwijderd en grote hoeveelheden rijplaten werden gelegd om de ondergrond te sparen en te voorkomen dat het materieel weg zou zakken, een reinigingswagen weegt immers al gauw 30 ton! Van groot belang was natuurlijk ook de veiligheid van de omwonenden en de spelende kinderen. Het werkgebied werd zorgvuldig afgezet met bouwhekken en de voorzieningen rond de put waren zo aangebracht dat gevaarlijke situaties werden vermeden.

Om riolen van dergelijk omvang en inhoud te kunnen reinigen is doorgaans veel reinigingswater nodig. Met een reguliere hogedruk vacuümwagen betekent dit dus veel verplaatsingen. Immers, elke tank water die gebruikt wordt voor reiniging moet ook weer via het oppervlaktewater opgezogen worden voor de volgende reinigingscyclus. Juist doordat de diameter van het riool zo groot is en de vervuiling in dergelijke riolen aanzienlijk is gaat er veel kostbare tijd verloren. Om die reden is er besloten om een recyclewagen in te zetten. Dit is een geavanceerd reinigingsvoertuig die zijn eigen reinigingswater opzuigt en doormiddel van een recycleprocedure opnieuw het opgezogen water kan gebruiken voor reiniging. Hierdoor zijn er veel minder transportbewegingen nodig en is er dus veel minder Co2 uitstoot. Buiten het feit dat deze werkwijze beter is voor het milieu werkt het ook kostenbesparend voor de opdrachtgever, de reinigingscapaciteit wordt namelijk veel efficiënter benut met een kortere doorlooptijd als resultaat!

Aansluitend aan de reiniging is het riool geïnspecteerd. De toestandsaspecten zijn nauwkeurig door de inspecteur vastgelegd en het rapport is overgedragen aan de opdrachtgever.

De werkplek en de directe omgeving is aansluitend aan de werkzaamheden weer terug gebracht in de oorspronkelijke staat. Door de juiste afstemming tussen opdrachtgever, omwonenden en Van der Velden Rioleringsbeheer is het gewenste resultaat in een korte doorlooptijd én met minimale hinder voor de omgeving uitgevoerd.