• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Wereld Water Week: in gesprek met Kyaw Zin Htoon

Van der Velden Rioleringsbeheer ondersteunt de Myanmarese arts Kyaw Zin Htoon in zijn onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van slechte sanitaire omstandigheden in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Hij doet daarvoor onderzoek in Vietnam en in Nederland. Tijdens de Wereld Water Week spraken we hem over de voortgang daarvan, zijn drijfveren en de lessen die hij heeft geleerd.

Kyaw Zin Htoon haalde in 2010 zijn opleiding in Medicijnen en Chirurgie in Myanmar. Na veel vrijwilligerswerk als arts in achterstandswijken waar hij onder vaak moeilijke omstandigheden werkte in zijn thuisland, ontving hij in 2022 een studiebeurs om de opleiding Watermanagement en Duurzame Ontwikkeling aan IHE Delft te volgen. Voor dit toonaangevende instituut op het gebied van watermanagement doet Htoon onderzoek naar de relatie tussen overstromingen en vervuiling van de afvalwatervoorziening en de risico’s daarvan op de volksgezondheid. Dit doet hij in Vietnam, samen met co-onderzoeker Ha Do, en Nederland.

Vietnam is een land dat zich snel ontwikkelt. Woonden er in 2015 nog 84 miljoen mensen, nu is dat aantal al gegroeid naar zo’n 100 miljoen. Meer dan de helft (zo’n 53 procent) van de inwoners is niet aangesloten op de riolering en gebruikt septic tanks.

Wat heb je precies onderzocht in Vietnam?
“Tijdens hevige regenbuien wordt het rioolstelsel in de hoofdstad Hanoi afgekoppeld van de rivier om grote overstromingen te voorkomen. Maar omdat het riool niet gescheiden is van de hemelwaterafvoer raakt vervuild water uit de septic tanks vermengd met water afkomstig van de regenbuien. Er is echter nog weinig inzicht in de mate van verontreiniging en welke effecten dit kan hebben op de gezondheid van de mensen die bloot worden gesteld aan hoogwater. Op verschillende plekken en tijden hebben we monsters genomen in een woonwijk in Hanoi die regelmatig overstroomt. Ook hebben we in deze woonwijk het verkeer gemeten tijdens en buiten de spits. Zo konden we weten hoeveel mensen via verkeer blootstonden aan de overstromingen.”

Wat zijn je bevindingen tot nu toe?
“De monsters die we hebben genomen worden momenteel onderzocht. Dat gebeurt met een kwalitatieve microbiologische risicoanalyse. Verder hebben we interviews afgenomen met de mensen uit deze woonwijk en uit andere wijken van Hanoi. Uit de voorlopige resultaten van de interviews komt naar voren dat er wel sprake is van hinder en gezondheidseffecten door verontreinigd overstromingswater, maar dat hier nog weinig aandacht aan wordt gegeven.”

Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico’s?
“Ze zeggen wel dat ze blootgesteld worden aan wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Maar als we ze vragen of er overstromingen zijn, zeggen ze daar geen last van te hebben. De meerderheid van de mensen vindt dat het hemelwaterafvoersysteem goed werkt. Dat is deels waar, omdat zodra de regen ophoudt en het water in de rivier daalt, het water uit de drainage op de rivier geloosd wordt. Dus de overstromingen duren meestal maar 30 minuten tot maximaal zo’n twee uur.”

Maar zelfs in deze korte tijdspanne kunnen deze schadelijke bacteriën zich in via het overstromingswater verspreiden?

“Jazeker. We waren bij een workshop met de onderdirecteur van het Departement voor Milieugezondheid en Ministerie van Gezondheid in Vietnam. Zij vertelden dat in 2018 meer dan 300.000 gevallen van ernstige diarree waren. In 2019 waren dat er meer dan 200.000. Dus dat is een significant aantal. Maar omdat we geen goede data hebben, kennen we de maatschappelijke kosten of precieze locaties waar dit optreedt niet.”

Een reden dus om dit onderzoek uit te voeren.
“Dat is wat we ons realiseerden. Door het gebruik van een kwalitatieve microbiologische risicoanalyse kan het risico in een getal uitgedrukt worden. Daar kan beleid op gemaakt worden. Er is heel weinig onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s in relatie tot overstromingsrisico, ontdekten we al tijdens onze literatuurstudie vooraf.”

En wat is de link met de metingen die je nog gaat uitvoeren in Nederland
“We willen weten of de kennis die we opdoen in Vietnam overal ter wereld van toepassing is. De vluchtelingenkampen zijn vergelijkbaar met dichtbevolkte stedelijke gebieden. In de kampen is een zeer laag risico op overstromingen, maar we verwachten dat als daar een bron van micro-organismen afkomstig van slecht sanitair of afval is, dat ook leidt tot gezondheidsrisico’s. Wat we willen bereiken is een efficiënter risicomanagement systeem voor stedelijke gebieden.”

En wellicht ook voor mensen in vluchtelingenkampen?
“Dat is een goede vraag. Er leven veel mensen in de marge in vluchtelingenkampen. Ik wil graag wat goeds doen voor deze kwetsbare mensen. Ik heb met mijn mentor gesproken over mogelijkheden om de risico’s en de water- en gezondheidscondities daar in kaart te brengen om hen te kunnen helpen.”

Dat past prima binnen het thema van de Wereld Water Week (van 20 tot en met 24 augustus).
Het gaat daarbij om het zoeken naar innovatieve methoden om deze risico’s te kunnen berekenen. Meer inzicht in de omvang van dit probleem en mogelijkheden om hier iets aan te doen is erg belangrijk. Azië is daarbij één van de focusgebieden.
“Zeker! Mijn vrienden zitten nu in Stockholm om IHE te representeren bij het forum daar. Ik ben echt blij dat ik deel mag uitmaken van dit researchteam. Onze supervisor, Professor Chris Zevenbergen heeft een grote ambitie. En ik voel me vereerd samen te werken met mijn collega Ha Do. Zij werkt al ongeveer zes jaar in deze regio. En ik wil Van der Velden bedanken voor de hulp bij en sponsoring van dit soort studies!”

Van der Velden hecht grote waarde aan schoon drinkwater voor iedereen. De toenemende asiel- en crisisopvang is een maatschappelijke uitdaging van ons allen. Als Van der Velden nemen wij onze verantwoordelijkheid door te ondersteunen in dit onderzoek.

Daarmee maken we ook impact op de Sustainable Development Goals. Als Van der Velden onderschrijven we deze en door bij te dragen aan dit onderzoek maken we impact op verschillende van deze doelen.