• Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

De moderne partner voor complete en duurzame dienstverlening
in de (afval)waterketen

Rioolprobleem thuis?

telefoon

Neem 24/7 contact op met de vestiging bij u in de buurt! Vul de postcode in van het 'probleemadres'.

Vloeistofdichtheid beproeven & keuren

De slimste oplossing om milieuschade uit te sluiten
De vloeistofdichtheid van voorzieningen beproeven en keuren is geen overbodige luxe. Door lekken kunnen schadelijke stoffen in de bodem terecht komen. Een vloeistofdichte voorziening is daarom een belangrijke voorwaarde voor een schoon milieu.

Wetten en regels
De Wet Milieubeheer schrijft voor dat, op die plaatsen waar bedrijfsmatige activiteiten met bodemrisico plaatsvinden, er preventieve maatregelen getroffen moeten worden. Het aanleggen en verzorgen van een zogeheten vloeistofdichte vloer en riolering is een doeltreffend middel om de bodem te beschermen tegen schadelijke stoffen. In de wet is ook bepaald dat deze voorzieningen gekeurd moeten worden.

Daarnaast is in het Bouwbesluit 2012 vastgelegd, dat riolering voor (huishoudelijk) afvalwater voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouwwerken lucht- en waterdicht moet zijn. Dit, gecombineerd met de wens of noodzaak de (milieu)risico’s inzichtelijk te krijgen, maakt dat wij van Van der Velden Rioleringsbeheer aanraden voorzieningen of rioleringen te beproeven en keuren op vloeistofdichtheid.

Wat is een vloeistofdichte voorziening?
Binnen het begrip ‘vloeistofdichte voorziening’ kan onderscheid worden gemaakt tussen de verhardingen van het onderliggende afvoerstelsel. Samengevat bedoelt men met een vloeistofdichte voorziening het geheel van vloeistofdichte verharding en alle bijbehorende afvoerpunten (ontvangst- en lozingspunten) tot en met het uitstroompunt van de afvalwaterstroom (effluent).

Wat is een vloeistofdichte verharding?
Onder vloeistofdichte verharding kunt u verstaan:

 • Vloeistofdichte betonverharding van tankplateaus inclusief kant- en keerranden van pompzuilen met bijbehorende coating en kitafdichtingen;
 • Vloeistofdichte elementenverharding van tankplateaus inclusief kant- en keerranden van pompzuilen met bijbehorende coating en kitafdichtingen;
 • Vloeistofdichte verharding van wasplaatsen voor voertuigen en machines inclusief kant- en keerranden, en wanden met bijbehorende coating en kitafdichtingen;
 • Vloeistofdichte verharding van slib en natte vuilopslag inclusief kant- en keerranden, en wanden met bijbehorende coating en kitafdichtingen;
 • Vloeistofdichte verharding van garage, opslag en bedrijfsterreinen met bijbehorende elementen en vloeistofdichte afwerking.
Wat is een afvoerstelsel?
Het vloeistofdichte afvoerstelsel binnen een voorziening kan samengesteld zijn uit de volgende objecten:
 • Ontvangst- en lozingspunten (terreinkolken, vloerputten, lijngoten, etcetera);
 • Afvoerleidingdelen inclusief verbindingen die het afvoertracé vormen tussen de ontvangst- en lozingspunten, en het eerste verzamel- en ontvangstpunt. Het verzamel- en ontvangstpunt kan een vuilafscheider in de vorm van een olie-, water- en benzineafscheider (OBAS) zijn;
 • Olie-, water- en benzineafscheider die al dan niet voorzien is van een geïntegreerde slibafscheider. In het geval dat de slibafscheider niet in de OBAS geïntegreerd is, zal in de meeste gevallen een separate slibafscheider in de afvalwaterstroom voor de OBAS zijn geïnstalleerd.

Van beproeving tot VVV
Van der Velden Rioleringsbeheer kan uw complete voorziening onderwerpen aan een beproeving om zo een VVV (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) te behalen. Het keuren van de vloeistofdichtheid kan op twee manieren gebeuren, visueel of met behulp van een luchtlektest. Onderdelen van het afvoerstelsel vullen wij af met water en na een stabilisatieperiode controleren we het stelsel op lekverlies.

Vervanging CUR44 door AS 6700
Per 1 oktober 2008 is het beheer van de richtlijnen voor het beproeven en keuren van de vloeistofdichtheid bij de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) ondergebracht. Onder toezicht van een inspecteur van een geaccrediteerd bureau wordt de voorziening door Van der Velden Rioleringsbeheer beproefd (en eventuele tekortkomingen hersteld). Daarna geeft het geaccrediteerde bureau een verklaring af als het resultaat van de inspectie volgens de AS SIKB 6700 richtlijn ‘Inspectie bodembeschermende voorzieningen'  is dat de voorziening vloeistofdicht is.

Deze inspecteur is niet verbonden aan Van der Velden Rioleringsbeheer en kan door de opdrachtgever of Van der Velden Rioleringsbeheer worden ingehuurd bij een erkend, onafhankelijk en hiertoe geaccrediteerd inspectiebureau.

Voordelen van vloeistofdichtheid proeven en keuren
Kortom, kennis van de toestand van uw voorzieningen (vloeistofdichte vloer en riolering) maakt dat u inzichtelijk heeft wat eventuele risico’s zijn op mogelijke milieuverontreiniging. Het tijdig signaleren hiervan voorkomt onverwachte saneringskosten of sancties van bevoegd gezag. Bovendien komt het de bedrijfscontinuïteit ten goede, kunt u milieubewuster en duurzamer bedrijfsvoeren, en voorkomt het negatieve publiciteit.

Alle voordelen van vloeistofdichtheid proeven en keuren op een rij:

 • Inzicht in de milieurisico’s van uw voorzieningen;
 • Voorkomt onverwachte saneringskosten;
 • Voorkomt sancties van bevoegd gezag;
 • Komt de bedrijfscontinuïteit ten goede;
 • Geeft een milieubewuster en duurzamere bedrijfsvoering;
 • Geen kans op negatieve publiciteit door milieuschade.

Stappenplan
Het beproeven en keuren van de vloeistofdichtheid van een voorziening bestaat uit diverse stappen. Lees hieronder hoe alles in werking treedt.

1. Vloeistofdichte verharding
a. Verharding
De te beoordelen vloeistofdichte verharding dient voor aanvang van de beoordeling schoon te zijn. Tijdens de beoordeling wordt de verharding inclusief de in de verharding aangebrachte doorvoeren gecontroleerd op beschadiging, scheurvorming, onthechting van kitranden en naden, opbouw van de verharding, etcetera. De beoordeling van de vloeistofdichte verharding kan op twee manieren worden gerealiseerd. Te weten “visueel en met behulp van een luchtlektest”.

b. Visueel
De visuele beoordeling wordt door de inspecteur ter plekke verricht op basis van waarneming. Hierbij beoordeelt diegene het ontwerp en de opbouw van de voorziening. Aandachtspunten zijn: beschadiging, onthechting van afdichtingen en scheurvorming.

c. Luchtlektest
Een luchtlektest past Van der Velden Rioleringsbeheer toe voor het beoordelen van grote oppervlakken en als vervolgonderzoek. Voor aanvang van een luchtlektest maken we de verharding op meerdere locaties toegankelijk door een kleine sparing te creëren bij een doorvoer of kitvoeg. Door deze sparing persen we lucht met behulp van een speciale adapter, zodat onder de te beoordelen verharding een gecontroleerde overdruk ontstaat. Door een aantal meetpunten binnen het te beoordelen vlak te plaatsen, kunnen we het drukverloop onder de verharding controleren. Na het opbouwen van de gecontroleerde  overdruk onder de te beoordelen verharding, voorzien we deze verharding van een schuimoplossing. Bij een lekkage zullen op de verharding luchtbellen in de schuimoplossing zichtbaar zijn.

2. Afvoerstelsel
a. Ontvangst- en lozingspunten
De ontvangst- en lozingspunten dienen voor aanvang van de beoordeling schoon te zijn. Het ontvangst- en lozingspunt dicht Van der Velden Rioleringsbeheer tijdelijk met een afsluiter. Aansluitend vullen we het ontvangst- en lozingspunt af met vloeistof. Na een stabilisatieperiode zullen we gedurende de betreffende periode controleren op lekverlies.

b. Afvoerleidingdelen
De leidingdelen van het afvoerstelsel dienen voor aanvang van de beoordeling gereinigd te zijn. Afhankelijk van de grootte van het afvoerstelsel en het aantal controle- en inspectieputten beoordelen we het betreffende afvoerstelsel als één geheel of in delen. De te beoordelen delen van het afvoerstelsel sluiten we ter plekke af van de aansluitpunten en de openingen. Aansluitend vullen we de delen af met vloeistof. Na een stabilisatieperiode creëren we overdruk binnen het te beoordelen deel van het afvoerstelsel. Gedurende de van toepassing zijnde tijd controleert Van der Velden op lekverlies.

c. Slibafscheider en OBAS
De slibafscheider en de OBAS dient voor aanvang van de beoordeling geledigd en gereinigd te zijn. Aansluitend zullen beide worden geïnspecteerd op gebreken. Na de visuele inspectie zetten we alle aansluitpunten tijdelijk dicht. Aansluitend vullen we deze objecten af met vloeistof.  Na een stabilisatieperiode zullen we gedurende de betreffende periode controleren op lekverlies.

d. Controle- en inspectieputten
De controle- en inspectieputten dienen voor aanvang van de beoordeling gereinigd te zijn. Aansluitend zullen deze worden geïnspecteerd op gebreken. Na de visuele inspectie zetten we alle aansluitpunten binnen de controle- en inspectieputten tijdelijk dicht. Aansluitend vullen we deze objecten af met vloeistof.  Na een stabilisatieperiode zullen we gedurende de van toepassing zijnde periode controleren op lekverlies.

3. Rapportage
De bevindingen verkregen tijdens de beoordeling worden vastgelegd. Op basis van deze bevindingen wordt een rapportage opgesteld. Deze rapportage, inclusief aanbevelingen, krijgt u als opdrachtgever toegestuurd.

4. Keuring
Nadat Van der Velden Rioleringsbeheer de voorziening beproefd heeft en wij eventuele tekortkomingen hersteld hebben, wordt alles gekeurd om zo de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te verkrijgen. Deze keuring wordt uitgevoerd door een deskundig inspecteur die voldoet aan de eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid zoals omschreven in Kiwa/PBV-rapport WF 98-01/02 ‘Deskundigheidseisen Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen’. Het onafhankelijkheidscriterium houdt in dat deze inspecteur niet werkzaam bij of verbonden mag zijn aan Van der Velden. Wij huren de inspecteur in bij een erkend, onafhankelijk en geaccrediteerd inspectiebureau. De keuring, melding bij de bevoegde instantie, rapportage en het verzorgen van de PBV/VVV-verklaring ‘Vloeistofdichte Voorziening’ is meegenomen in de gestelde prijs. De noodzakelijke periodieke bedrijfsinterne controles en rapportages vallen buiten deze prijs.

Naast vloeistofdichtheid beproeven & keuren kunnen wij ook rioleringen voor u ontstoppenopsporen en reinigen.

Offerte aanvragen
Wilt u vloeistofdichtheid laten beproeven en keuren via Van der Velden Rioleringsbeheer? Of heeft u interesse in een van onze andere diensten, zoals rioolleidingen opsporen en reinigen? Wij bespreken uw wensen graag persoonlijk om tot een passend voorstel te komen. Heeft u liever eerst een indicatieve begroting? Vraag dan een offerte aan.

 • Klik op de onderstaande foto voor een diapresentatie

Vraag hier uw offerte aan

Van der Velden helpt u graag met advies op maat.

Vraag offerte aan

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op en wij helpen u snel verder.

Stel vraag

Relevante cases

Bel mij terug

Wilt u dat Van der Velden telefonisch contact met u opneemt? Vul dan het onderliggende formulier in.

Bel mij terug